Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Termes i condicions d'ús

PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.starmodul.com cal que el client sigui més gran.

A més, caldrà que el client es registri a www.starmodul.com a través d’un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a CUATELART la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privadesa de CUATELART.

Els passos a seguir per fer la compra són:

 1. Escollir el producte i posar-lo al carro.
 2. Selecció de la direcció de lliurament.
 3. Selecció de la direcció de facturació.
 4. Selecció del mètode d’enviament.
 5. Selecció del mètode de pagament.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per CUATELART per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la vostra comanda, rebrà la corresponent factura.

Aquesta factura serà enviada per correu ordinari.

POLÍTICA DE LLIURAMENT DE MERCADERIES

La comanda serà lliurada a l’adreça indicada pel client en el moment de la contractació

TERMINIS DE LLIURAMENT

 • Amb existències :
  Per a Catalunya i Aragó: 2-3 dies
  Resta de comunitats: 7-8 dies
 • Sense existències :
  2-3 setmanes a totes les províncies

PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a www.starmodul.com vindran expressats a Euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de http://panelsandwich.org.

 • Els productes NO tenen IVA inclòs.
 • El tipus dIVA és del 21%.
 • Despeses d’enviament: són les que s’indiquen el moment de fer la compra.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l’acceptació.

Els productes tenen una garantia de tres anys

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 15 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. El client suportarà els costos de devolució dels béns

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 15 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar CUATELART sobre el desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, CUATELART procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim d’un mes, seguint el mateix procediment elegit pel client per abonar-lo (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment ).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de CUATELART.

QUATELART comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció del desistiment esmentat.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que aquest estigui en perfecte estat i amb el corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de retorn dels béns.

OBSERVACIONS

Haurà d’enviar l’article/s a l’embalatge original en què va ser lliurat per l’operador logístic i una nota explicativa del problema detectat. Un cop s’hagi rebut la devolució, verificarem que els articles tornats es corresponguin amb l’albarà de devolució i que estiguin en perfectes condicions d’ús i complets. Si la devolució és satisfactòria procedirem a reemborsar-vos els diners de la mateixa manera que vau fer el pagament, en el termini màxim d’un mes.

DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE DURADA

DURADA

El Client disposarà d’un termini màxim de 15 dies naturals des del lliurament del Producte, per comunicar-ne el desistiment total o parcial de la compra del Producte o servei, de conformitat amb la legislació aplicable.

CANCEL·LACIÓ

La devolució efectuada en el termini no comportarà cap penalització. El client suportarà els costos de retorn dels béns. Haurà d’enviar l’article/s a l’embalatge original en què va ser lliurat per l’operador logístic i una nota explicativa del problema detectat. Un cop hagi estat recepcionada la devolució per nosaltres, verificarem que els articles tornats físicament es corresponen amb l’albarà de devolució i addicionalment que aquests han estat rebuts en perfectes condicions d’ús, complets, al seu embalatge original i sense indicis d’haver estat usats. Si la comprovació de l’estat de la comanda és satisfactòria, et procedirem a reemborsar els diners de la mateixa manera que va fer el pagament, el termini màxim d’un mes. En cas contrari, ens posarem en contacte amb vostè per enviar-li de nou l’article (els costos de transport associats a aquest nou enviament correran pel seu compte).

FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes per REGLAMENT (UE) 2016/679 amb total confidencialitat.

ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de CUATELART el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon Telf. .com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products